واژه‌شناسی

واژه‌شناسی:

  • ماشین لباسشویی:

ماشین لباسشویی اتوماتیک:

به ماشینی گفته می شود که بعد از قرار دادن لباس ها در داخــل آن و ریختن پودر و تنظیم برنامه و راه انــدازی، دیگر نیازی به حضور فرد نباشد. زیرا ماشین به طور خودکار لباس ها را می شوید و خشک شده تحویل می دهد. 

ماشــین های لباسشــویی اتوماتیک را می توان از نظرشــکل ظاهــری، به دو گروه تقسیم بندی کرد:

الف: ماشین های لباسشویی اتوماتیک در از جلو (با محور افقی)

ب :ماشین های لباسشویی اتوماتیک در از بالا (با محورعمودی)


ماشین های لباسشــویی اتوماتیک را می توان از نظر نوع عملکرد و ساختار داخلی، به دو گروه تقسیم بندی کرد:


الف :ماشین های لباسشویی اتوماتیک

ب :ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیک با  خشک کن 100% (دارای سیستم حرارتی یا سیستم با دور بسیار بالا)